รับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชีประกอบด้วย

1. บันทึกบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือน
     • บริษัทจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี
     • บันทึกรายการค้าตามเอกสารและจัดทำสมุดรายวันต่างๆ เช่น สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันทั่วไป ทะเบียน  สินทรัพย์ และแยกประเภท
     • รายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น กระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้
     • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
     • ให้คำแนะนำระบบบัญชี รวมถึงการจัดทำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานทางการค้าและประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามกฏหมาย
2. ยื่นแบบประจำเดือน  
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
     • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30,ภ.พ.36) พร้อมรายงานภาษีซื้อและขาย
     • จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
     • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคม
     • ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินของสรรพากรจากการยื่นเสียภาษีได้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเงินที่จ่ายให้กับบริษัทเพื่อดำเนินเรื่องแทนนั้นได้มีการจ่ายเพื่อเสียภาษีจริง
3. ยื่นแบบประจำปี    
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 และ ภ.ง.ด. 51
     • จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
     • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) และสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
อัตราค่าบริการ    
ค่าบริการขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่จัดทำบัญชี ค่าจัดทำบัญชี 
***เริ่มต้น 2,500  บาทต่อเดือน***
       
       
Visitors: 4,397