รับตรวจสอบบัญชี

บริการรับตรวจสอบบัญชี

     บริการรับตรวจสอบบัญชี ทุกบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก่อนนำส่งสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม

     1. ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการสอบบัญชี โดยใช้วิธีการทดสอบรายการบัญชี 

  ระบบควบคุมภายในและการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ประเมินความเหมาะสมของหลักฐานการบัญชีที่กิจการใช้ รวมทั้งประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ

     2. นำเสนอรายงานต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางบัญชีและการเงิน เช่น ความบกพร่องในการควบคุมภายใน ความเหมาะสมของระบบบัญชีที่ใช้ เสนอแนะการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบ การทุจริตที่อาจเกิดขึ้น สาระสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบกับผลการดำเนินกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

     3. จัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปีตามข้อบังคับของกระทรวงพาณิชย์ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นว่า งบการเงินของกิจการแสดงฐานะทางการเงิน

  ก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชี และผลการดำเนินกิจการได้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรอบหรือไม่เพียงใด กรณีที่มีการเสนอรายงานที่ไม่ปกติ บริษัทฯ จะร่วมปรึกษาและชี้แจงถึงเหตุผล ข้อเท็จจริง

อัตราค่าบริการ

 

ค่าบริการขึ้นกับความซับซ้อนและปริมาณของรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ตรวจบัญชี

 
     
Visitors: 4,397