รับวางระบบบัญชี

ขั้นตอน

 

1. ดูงานสถานประกอบการของลูกค้า

2. ดูระบบเอกสารรับเข้าจ่ายออก

3. ระบบใบสำคัญรับจ่าย

4. การควบคุมต้นทุน

5. การจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่าย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สำรวจวางแผนและวิเคราะห์งานโครงสร้างเดิมทั้งหมด, เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิมและออกแบบกำหนดระบบบัญชีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม

2. จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

3. การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม

4. การบันทึกข้อมูล

 

5. การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้ภายใต้การทำงานของทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ขอบเขตของงาน

 

1. บริการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปโปรแกรมเอ็กเพรส

2. บริการวางระบบและดูแลงานซื้อ-ขาย-งานผลิต

3. ขั้นตอนและทิศทางการเดินเอกสารภายในด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

4. ขั้นตอนการทำงานของการวางระบบบัญชี

5. สำรวจวางแผนและวิเคราะห์งานโครงสร้างเดิมทั้งหมด

6. เสนอความเห็นการปรับปรุงโครงสร้างเดิม

7. ออกแบบกำหนดระบบบัญชีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรม

8. จัดเตรียมความพร้อมพนักงานและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ

9. การวางระบบเบื้องต้นโดยโปรแกรม

การบันทึกข้อมูล

 

การเรียกดูข้อมูลและการนำข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีมาใช้

การจัดเก็บสำรองข้อมูล

การแก้ไขปัญหาอันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรม

ประเมินการทำงาน-ทดสอบและติดตามปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ปรับปรุงโครงสร้าง

 

Visitors: 4,397